mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

– r. szk. 2014/2015 –

 


LITERATURA


1. Zaprezentuj twórczość współczesnego  pisarza, którego cenisz najbardziej.
2. Ideał mężczyzny w literaturze. Przedstaw sposoby jego kreowania na podstawie wybranych utworów z dwóch różnych epok .
3. Bohater literacki wobec konieczności wyboru. Przedstaw i dokonaj oceny, posługując się przykładami z literatury dwóch wybranych epok literackich.
4. Poezja jako refleksja o człowieku. Omów na wybranych tekstach poetyckich dwóch epok.
5. Scharakteryzuj i porównaj wybrane przykłady małżeństw literackich.
6. Różne ujęcia motywu zdrady. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich  wybranych epok.
7. Przedstaw motyw przyjaźni człowieka i zwierzęcia w wybranych utworach literatury polskiej i obcej .
8. Jakie wartości przekazywane są  odbiorcy w utworach literatury młodzieżowej? Czy, Twoim zdaniem, literatura młodzieżowa spełnia oczekiwania młodego czytelnika ?
9. Ukaż świat przedstawiony  wybranych utworów literatury dziecięcej – na przykładach trzech epok literackich. Które elementy kreacji świata przedstawionego stanowią o sile przyciągania młodego odbiorcy?
10. Literackie portrety dzieci – omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z dwóch epok
11. Walka dobra ze złem jako temat dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.
12. Obraz psychiki zbrodniarza w tekstach literackich. Omów na wybranych przykładach  literackich różnych epok.
13. Porównaj sposób wyrażania postawy dekadenckiej w literaturze schyłku XIX i XX  wieku, odwołując się do wybranych utworów.
14. Omów sposób konstruowania obrazu  śmierci w literaturze i zinterpretuj jego rolę w wybranych utworach różnych epok.
15. Różne oblicza wojny – przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
16. Szkoła w lustrze literatury. Scharakteryzuj jej obraz,  odwołując się do wybranych przykładów.
17. Różnorodne związki literatury nowożytnej z mitami greckimi. Wyjaśnij, na czym polegają i czemu służą.
18. Omów różne sposoby kreowania świata przedstawionego w  literaturze  fantasy.
19. Mit arkadyjski w literaturze. Porównaj różne jego wersje w  wybranych tekstach  różnych epok.
20. Motyw walki. Przeanalizuj różne sposoby jego wykorzystania  w wybranych utworach  literackich kilku epok.
21. Porównaj sposoby ukazywania ułomności ludzkiej natury – odwołaj się do wybranych tekstów  literackich  z wybranych  epok.
22. Rewolucjonista  jako bohater literacki. Porównaj różne ich kreacje  w literaturze różnych epok.
23. Na wybranych przykładach literackich z trzech epok, omów problemy relacji między rodzicami i dziećmi.
24. Lekarz jako bohater literacki. Porównaj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach  prozatorskich.
25. Utopie i antyutopie w literaturze. Zaprezentuj sposób ich kreowania i ich funkcje na wybranych przykładach  literackich.
26. Magia i zjawiska irracjonalne w literaturze. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach literackich.
27. Porównaj różne sposoby pokazywania ludzkiej  samotności  w wybranych przykładach literackich kilku epok.
28. Polskie tradycje świąteczne w literaturze – przedstaw tradycje biesiadowania  na podstawie wybranych  przez siebie  tekstów .
29. Omów topos domu i wskaż jego funkcje w literaturze romantyzmu i pozytywizmu.
30. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu miejsca i sensu życia. Omów, wykorzystując  przykłady z trzech epok .
31. Portret matki w literaturze pięknej. Przedstaw na wybranych przykładach.
32. Przedstaw portrety idealistów – odwołaj się do literatury średniowiecza, romantyzmu i modernizmu.
33. Omów motywy tyrtejskie w polskiej literaturze – wykorzystaj przykłady z kilku epok.
34. Literackie portrety par małżeńskich w  dramacie i prozie. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
35. Różne ujęcia motywu buntu i pokory w literaturze. Omów  zagadnienie na wybranych przykładach.
36. Bohaterowie różnych epok  w poszukiwaniu szczęścia – przedstaw zagadnienie na wybranych  literackich.
37. Tragizm i piękno związków międzyludzkich na kartach literatury polskiej i powszechnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
38. Antyczny wzorzec bajki  i  jego kontynuacja w polskiej tradycji literackiej. Przedstaw na wybranych przykładach
39. Bohaterowie prozy psychologicznej. Omów kreacje wybranych postaci, odwołując się do wybranych przykładów  z literatury polskiej i obcej.
40. Różne oblicza władzy w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych  epok.
41. Posługując się przykładami twórczości E. Orzeszkowej i  B. Prusa  określ, jakie  były ambicje oraz dążenia bohaterów pozytywistycznych i które z nich nie straciły do  dziś aktualności.
42. Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej. Omów na przykładzie 3-4 utworów z  wybranych epok literackich
43. Indywidualiści, szaleńcy, dziwacy. Przedstaw sylwetki bohaterów innych niż wszyscy, ciekawych, nieprzeciętnych.
44. Jaką funkcję pełniła literatura w czasach niewoli narodowej? Omów problem, odwołując się do  utworów z XIX i początku XX wieku.
45. Afirmacja życia w wybranych utworach literatury staropolskiej.
46. Człowiek - istota  nieznana. Jaki komentarz do tej wypowiedzi odnajdujesz w znanych Ci utworach  literackich XX wieku?
47. Bohater literacki wobec wielkich zawirowań historii - omów na wybranych przykładach literackich.
48. Przedstaw W. Gombrowicza i S. Mrożka jako demaskatorów mitów o naturze ludzkiej.
49. Bohater wyobcowany – poddaj analizie różne jego portrety wykreowane w literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej.
50. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
51. Motyw dworu polskiego jako ostoi najważniejszych wartości. Odwołaj się do największych dzieł  literatury polskiej.
52. Bohater werteryczny  i  jego wpływ na kreacje postaci literatury polskiego  romantyzmu. Omów problem na wybranych przykładach.
53. Szczęście w literaturze dawnej i współczesnej. Porównaj wizje szczęścia i sposoby mówienia o nim w twórczości wybranych twórców dwóch różnych epok.
54. Dziedzictwo sarmackie w literaturze późniejszych epok. Zanalizuj i oceń realizacje tego motywu.
55. Motyw ogrodu w literaturze. Omów różne jego wizje i funkcje w literaturze.
56. Polska powieść XXI w. Przedstaw sposób postrzegania rzeczywistości i kreacji bohatera na podstawie wybranych dzieł.
57. Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi literatura różnych epok? Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wybranych utworów z literatury polskiej  i powszechnej.
58. Porównaj sposoby obecności egzystencjalnych niepokojów w literaturze wybranych epok.
59. Na wybranych przykładach ukaż funkcje powieści paraboli w literaturze współczesnej.
60. Matka jako podmiot i bohater liryczny. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę tego motywu w poezji polskiej.
61. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania tego typu portretów w literaturze i omów ich funkcje.
62. Liryczne biografie. Przedstaw różne sposoby mówienia podmiotów lirycznych o swoim życiu, odwołując się do różnych utworów.
63. Literackie relacje Polaków z podróży po świecie, przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
64. Zaprezentuj różne postawy bohaterów  wobec wojny i okupacji w wybranych utworach literackich.
65. Świat wartości więźniów lagrów i łagrów oraz jego odbicie w literaturze. Zaprezentuj sposoby ujęcia problemu na wybranych przykładach.
66. Literackie portrety wrogów – przedstaw na wybranych przykładach.
67. Przemiana wewnętrzna  jako ważny element  określający osobowość  bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
68. Komizm  jako sposób mówienia o świecie. Omów temat na podstawie wybranych tekstów literackich z trzech epok.
69. Różne ujęcia i cele pielgrzymowania – przedstaw temat, analizując wybrane przykłady utworów z epoki średniowiecza, romantyzmu  i literatury współczesnej.
70. Rozrachunek z wadami narodowymi. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów  literackich.
71. Literatura polska w służbie narodu. Przedstaw temat,  posługując się wybranymi utworami literackimi z co najmniej dwóch epok.
72. Groza i tajemniczość  jako elementy prozy S. Kinga. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów pisarza.
73. Jaki obraz współczesnego sobie  społeczeństwa przedstawiają polscy  pisarze doby renesansu, oświecenia  i pozytywizmu? Odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
74. Niepokoje  ludzi schyłku wieków – dokonaj analizy zjawiska, posługując się literackimi  utworami wybranych  twórców.
75. Różne oblicza nietolerancji. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów  literackich z kilku epok.
76. Literatura polska w służbie społeczeństwa. Przedstaw temat, posługując się wybranymi utworami z trzech epok.
77. Człowiek i nurtujące go sprawy. Odwołując się do stosownych  tekstów poetyckich. Wskaż uniwersalność problemów podejmowanych przez  autorów różnych epok.
78. Pragnienie sławy i nieśmiertelności jako odwieczny motyw literacki. Porównaj jego realizacje w utworach z różnych epok.
79. Radość życia i gorycz cierpienia – dwa motywy w literaturze. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów.
80. Bohaterowie w sutannach i habitach. Omów sposoby kreowania postaci duchownych w wybranych utworach literackich.
81. Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
82. Motyw wygnania – przedstaw funkcje i sposoby jego kreowania, analizując celowo dobrane przykłady literackie z trzech epok.
83. Koncepcja ludzkiego losu w antyku i w dziełach W. Szekspira. Porównaj, zestawiając wybrane utwory.
84. Sposoby ukazania historii w powieściach H. Sienkiewicza. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory.
85. Motyw przebaczenia w literaturze – omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.
86. Mezalians jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok.
87. Przedstaw różne sposoby wykorzystywania motywy książki, analizując celowo dobrane utwory z różnych epok.
88. Na podstawie wybranych utworów omów funkcjonowanie motywu pokory w literaturze.
89. Praca jako samorealizacja, obowiązek, nieszczęśliwy trud. Porównaj różne ujęcia tego motywu na przykładach literatury różnych epok.
90. „I wyszedłeś jasny synku, z czarną bronią w noc”. Tragizm warszawskiej młodzieży w czasie okupacji. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich.
91. Dzieje grzechu jako temat literacki. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze różnych epok.
92. Modlitwa jako wyraz subiektywnych przeżyć poety. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.
93. Życie arystokracji w literaturze. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania na podstawie utworów z XIX i XX wieku.    

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

94. Przedstaw wybrane, polskie seriale, jako odzwierciedlenie problemów współczesnej rodziny.  
95. Motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
96. Przedstaw motyw pożegnania oraz jego funkcje w różnych formach literatury i sztuki.
97. Odwołując się do wybranych dzieł, przedstaw różne metody budowania nastroju w literaturze i w innych dziedzinach sztuki.  
98. Scharakteryzuj różnorodne sposoby wykorzystania symbolu jako środka wyrazu w wybranych dziełach poetyckich i malarskich.
99. Różnorodne   koncepcje   piękna   w   literaturze   i   malarstwie.  Omów  temat  na  podstawie wybranych dzieł.
100. Na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych  przedstaw różne sposoby ukazywania roli pieniądza w życiu człowieka.
101. Saga rodzinna w literaturze i filmie. Przedstaw różne ujęcia tematu na podstawie wybranych dzieł.
102. Obrazy   wsi   w   literaturze, filmie  i  malarstwie.  Omów  różne  sposoby  ich  ukazywania w  wybranych dziełach.
103. Literatura  i  film  wobec  systemów  totalitarnych. Omów różnorodne sposoby ukazywania problemu w wybranych dziełach.
104. Literacka  i  filmowa  wizja  PRL-u.  Przedstaw różne sposoby jej ukazywania w wybranych  dziełach.
105 . Kobieta w literaturze  i  malarstwie  różnych epok.  Omów  sposoby  kreowania  postaci  na podstawie wybranych  dzieł.
106 . Dzieła W . Szekspira jako źródła inspiracji dla twórców filmowych. Przedstaw różne sposoby ekranizacji wybranych dramatów tego autora.
107 . Na podstawie wybranych dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby ukazywania motywu miłości mężczyzny i kobiety.
108. ,,Młodzi  gniewni”  w  literaturze  i  filmie.  Przedstaw  sylwetki  bohaterów  na  wybranych przykładach.
109. Tekst  piosenki  promującej  film  jako klucz do interpretacji dzieła literackiego i filmowego. Omów na wybranych przykładach.
110. Omów sposoby funkcjonowania tekstu literackiego w kabarecie współczesnym.
111. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane  przykłady.
112 .Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj  analizy porównawczej wybranych dzieł.
113. Różne sposoby kreowania scen batalistycznych w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej na podstawie wybranych dzieł.
114. Postawy ludzi wobec  hitleryzmu. Omów na podstawie wybranych przez  siebie  utworów literackich i filmowych o tematyce II wojny światowej.
115. Metody idealizowania postaci w literaturze i malarstwie. Dokonaj  analizy  porównawczej wybranych dzieł.
116. Sposoby  przedstawiania miasta w literaturze i malarstwie  XIX  wieku.  Dokonaj  analizy porównawczej wybranych przykładów.
117. Deformacja świata w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
118. Dawne  i  współczesne  wzorce  rodziny.  Omawiając  zagadnienie,  zinterpretuj  sposoby przedstawienia  tego  tematu  w  dziełach  literackich  różnych  epok  oraz  w  wybranych filmach.
119. Zmienność   ideałów  urody  kobiecej  w   malarstwie  i  literaturze.  Omów   zagadnienie na wybranych przykładach.
120. Artystyczne  ujęcie  macierzyństwa  w   literaturze  i  sztukach  plastycznych  XX  wieku. Przedstaw je, analizując wybrane dzieła.
121. Porównaj literackie, malarskie i filmowe wizje diabła, analizując wybrane przykłady.
122. Motyw mafii w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
123. Motyw kobiety fatalnej  w literaturze i filmie. Omów na  wybranych  przykładach.
124. Różne  obrazy  ojczyzny.  Przedstaw  sposoby  ich   kreowania  w  w ybranych   tekstach literackich i innych dziedzinach  sztuki.
125. Obraz współczesnego  świata  odbity  w   literaturze  i  filmie  o   tematyce   kryminalnej. Odwołaj się do celowo wybranych przykładów
126. Scharakteryzuj świat wartości przedstawiony w twórczości wybranego reżysera filmowego.
127. Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.
128. Żyd jako bohater literatury i filmu – przedstaw sposób kreowania tej postaci na wybranych  przez siebie przykładach.
129. Kulturowe inspiracje w reklamie. Dokonaj analizy zebranego materiału.
130. Przedstaw funkcjonowanie motywu wody w dziełach literackich, malarskich i filmowych.
131. Kolory,  które  znaczą  w  literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw funkcje barw  w wybranych tekstach kultury.
132. Wielorakie funkcje motywu góry  w  sztuce. Przedstaw je,  odwołując się  do  wybranych utworów literackich i dzieł malarskich.
133. Motyw burzy w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystania w wybranych dziełach.
134. Omów  funkcjonowanie   toposu  „vanitas”, analizując  dzieła literackie i malarskie średniowiecza i baroku.
135. Literackie i malarskie fascynacje brzydotą. Określ ich funkcje estetyczne na  podstawie analizy wybranych dzieł.
136. Technika  impresjonistyczna  w  malarstwie  i  literaturze   –  podobieństwa   i   różnice.    Omów zjawisko, analizując stosowne przykłady.
137. Portrety  kobiet  upadłych  literaturze  i malarstwie. Omów  na wybranych przykładach dzieł z  różnych epok.
138. Autoportret w literaturze i sztuce. Omawiając kreacje „ja” artysty, uwzględnij stosowne  konteksty.
139. Symbolika stroju i gestu. Omów problem, analizując celowo wybrane dzieła co najmniej trzech dziedzin sztuki.

 

JĘZYK

 

140. Nazewnictwo ulic w Twoim mieście jako  zjawisko  językowe  i  historyczne.  Realizując temat, wykorzystaj wiedzę z zakresu onomastyki.
141. Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.
142. Hip –hop językowym wyrazem buntu wobec świata. Omów zagadnienie,  odwołując się do wybranych przykładów tekstów hip-hopowych.
143. Omów specyfikę języka sprawozdawcy sportowego, analizując wybrane wypowiedzi w  prasie, radiu i w telewizji
144. Dokonaj analizy językowej wybranych nazw sklepów, firm i  lokali  w  swoim  mieście (uwzględnij budowę słowotwórczą i pochodzenie wyrazu, oceń trafność nazwy).
145. Imiona,  przydomki,  pseudonimy.  Dokonaj  analizy  słowotwórczej  i  etymologicznej  zebranego  materiału,  wykorzystując   przykłady   literackie  i  funkcjonowanie języka w Twoim otoczeniu.
146. Typy błędów językowych w wypracowaniach szkolnych. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych przykładów.
147. Omów zagadnienie zapożyczeń w języku polskim na przykładzie tekstów wybranej epoki.
148. Scharakteryzuj język i styl tekstów literackich dwóch dowolnie wybranych epok.
149. Dokonaj charakterystyki wybranej gwary środowiskowej
150. Przysłowia mądrością narodu. Dokonaj analizy frazeologicznej znanych przysłów oraz  powiedzeń.
151. Metafora jako sposób upiększania języka i świata. Przedstaw temat, dokonując analizy poetyckich środków stylistycznych wybranych utworów.
152. Wulgaryzmy – zakazana część języka. Omów sposoby i przyczyny ich funkcjonowania w  kulturze współczesnej.
153. Scharakteryzuj styl literacki swego ulubionego pisarza – na podstawie wybranych utworów.
154. Dokonaj analizy wybranych  tekstów M. Reja i J. Kochanowskiego –  jako dwóch  odmian  polszczyzny tej samej epoki.
155. Zaprezentuj funkcje kolokwializmów we współczesnej piosence młodzieżowej.
156. Scharakteryzuj i porównaj językowy obraz miłości w tekstach literackich dwóch wybranych epok.
157. Kazanie jako forma sztuki oratorskiej. Dokonaj analizy wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej, uwzględniając funkcje zastosowanych środków językowych.
158. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych w poezji współczesnej. Omów temat na wybranych przykładach (np. poezja T. Różewicza, S. Barańczaka).
159. Graffiti i napisy na murach naszych miast – manifest pokolenia XXI wieku, prowokacja, sztuka czy wandalizm? Dokonaj analizy zebranego materiału.
160. Szaleństwo językowe futurystów. Omów zagadnienie, odwołując się do manifestów oraz utworów literackich futurystów.
161. Homonimy, synonimy i antonimy jako tworzywo poetyckie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty literackie.
162. Chwyty retoryczne w wypowiedziach polityków. Omów zagadnienie, analizując wybrane wystąpienia.

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad