mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zss.szczecin.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.05.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Strona posiada panel ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 • skala szarości

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mirosław Kobyliński e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4390601.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Wejście na teren szkoły:

 • wejście od ulicy Klonowica
 • wejście od ulicy Litewskiej

2. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia:

 • jedno od ul. Klonowica – stopień przed wejściem, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wchodzimy na poziom 0
 • dwa od placu apelowego - stopień przed wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wchodzimy na poziom -1

3. Do budynku Internatu prowadzą dwa wejścia:

 • jedno od strony wjazdu od ulicy Klonowica, schody po przejściu drzwi zewnętrznych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • jedno od strony ulicy Klonowica, wchodzimy na poziom 0.

4. Do budynku Kuchni prowadzą dwa wejścia:

 • jedno od strony wjazdu od ulicy Klonowica, wchodzimy na poziom 0.
 • jedno od strony wjazdu od ulicy Klonowica, wejście dla personelu, schody przed wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych prowadzą dwa wejścia:

 • jedno od strony placu apelowego, stopień przed wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • jedno od strony Stacji Kontroli Pojazdów, stopień przed wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

6. Do budynku Stacji Kontroli Pojazdów prowadzą dwa wejścia:

 • od strony ul. Litewskiej
 • od strony Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

7. W budynku szkoły istnieją 3 kondygnacje: poziom -1 z szatnią dla uczniów, sala gimnastyczną, salami lekcyjnymi bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, poziom 0 i poziom +1 z salami lekcyjnymi, sekretariatami (młodzieżowym oraz dyrektora), biblioteką szkolną bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Przemieszczanie się pomiędzy poziomami odbywa się jedynie schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak wind. Obsługa interesantów, na życzenie, odbywa się w sekretariacie na parterze.

8. W budynku internatu istnieją 3 kondygnacje: poziom 0 z salami lekcyjnymi bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, poziom +1 i poziom +2 z pokojami dwuosobowymi, pokojem wychowawców, pomieszczeniem kuchennym, salami do nauki i odpoczynku. Przemieszczanie się pomiędzy poziomami odbywa się jedynie schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak wind. Obsługa interesantów, na życzenie, odbywa się w portierni na poziomie 0 oraz w pokoju kierownika internatu na poziomie +1

9. W budynku kuchni istnieją 2 kondygnacje. Poziom 0 dostępna dla uczniów spożywających posiłki Poziom -1 dostępny tylko dla personelu (w tym uczniów odbywających praktykę). Przemieszczanie się pomiędzy piętrami odbywa się jedynie schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

10. W budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych istnieje jedna kondygnacja na której znajdują się pracownie oraz pomieszczenia księgowości.

11. W budynku Stacji Kontroli Pojazdów istnieją 2 kondygnację. Przemieszczanie się pomiędzy piętrami odbywa się jedynie schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

12. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma pętli indukcyjnej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

13. Przed budynkiem szkoły od strony placu apelowego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

14. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

15. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad