mb  drewm bm  gpolm sm


Logo naboru 2019

 

iDziennikLogo

projekt2020

Zasady naboru

2020/20211. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

2. Kryteria rekrutacyjne:

  • wynik sprawdzianu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki pomnożony przez 0,3 pkt. , historii i wiedzy o społeczeństwie,  przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożony przez 0,2 pkt.
  • oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, geografi i języka obcego przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
Ocena:
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

  • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat - 3pkt.

W przypadku równorzędnych wyników kandydatów brane są również pod uwagę kryteria tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, rodziców lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wychowywanie kandydata w rodzinie zastępczej.


UWAGA! Obowiązuje system rekrutacji elektronicznej

https://nabor.pcss.pl/szczecin/


TERMINY OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW

11.05 - 23.06.2020 r. do godz. 1500
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędną dokumentacją tj. zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów

wnioski i załączone dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

- skierowania na badania są do pobrania w portierni szkoły

- formularze oświadczeń dostępne są na stronie naboru.

19.06 - 22.06.2020 r. do godz. 1500
możliwość dokonania zmiany wybranych szkół

26.06 - 30.06.2020 r. do godz. 1500
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez złożenie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

- dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

- do dokumentów należy dołaczyć 2 zdjęcia

13.07.2020 r.

do godz. 1200

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
listy zamieszczone zostana na tablicy ogłoszeń ZSS.

do 20.07.2020 r.

do godz. 1500

potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w formie przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie jeżeli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły
21.07.2020 r.
do godz. 1400
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń ZSS
od 22.07.2020 r.
od godz. 1200
do 27.07.2020 r.
 
do godz. 1500
w przypadku, gdy nie zostanie dokonany pełny nabór - postępowanie uzupełniajace
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędną dokumentacją

- dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

- do dokumentów należy dołączyć 2 zdjęcia

24.08.2020 r.

do godz. 1400

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

listy kandydatów przyjętych do szkoły zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń ZSS.

 

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad